Podmínky členství v BILLA Bonus clubu a užívání členské karty

1. Členem BILLA Bonus clubu (dále jen „Club”) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let po předání vyplněné a podepsané přihlášky člena BILLA Bonus clubu (dále jen člen klubu) v kterékoliv prodejně BILLA. Vyplněním a podpisem přihlášky souhlasí člen klubu s těmito podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Po platném zaregistrování může zákazník začít využívat dočasnou papírovou BILLA Bonus club kartu (dále jen „dočasná karta”), jež je součástí přihlášky člena klubu a je k dispozici ve všech prodejnách BILLA, a využívat výhody členství v programech. Cca 7 týdnů po zaregistrování obdrží zákazník poštou originální kartu BILLA Bonus clubu (dále jen „BILLA karta”) nahrazující dočasnou kartu.

2. BILLA karta je opatřena EAN kódem, je vystavena na jméno člena klubu, je nepřenosná a zůstává majetkem společnosti BILLA, spol. s r. o. (dále jen „společnost BILLA”). Na každého člena klubu je vystavena pouze jedna BILLA karta. Požádá-li o to člen klubu, bude mu vystavena tzv. rodinná karta – člen klubu v takovém případě obdrží nejvýše tři BILLA karty, na něž mohou sbírat a čerpat body Clubu i jeho rodinní příslušníci.

3. BILLA karta nabývá platnosti a člen klubu může jejím prostřednictvím čerpat výhody členství v klubu okamžikem jejího vystavení ze strany společnosti BILLA.

4. Členství v klubu a získání BILLA karty není podmíněno nákupem zboží v prodejně BILLA.

5. Člen klubu může své členství kdykoli zrušit vrácením BILLA karty osobně, v kterékoliv prodejně BILLA nebo doporučeným dopisem na adresu BILLA, spol. s r. o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy. K zániku členství v Clubu dochází automaticky ke dni, kdy byla BILLA karta vrácena v prodejně nebo doručena poštou na shora uvedenou adresu.

6. V případě ztráty, znehodnocení či odcizení BILLA karty je člen klubu povinen tuto skutečnost oznámit společnosti BILLA na lince 800 153 976 (k dispozici ZDARMA v čase pondělí–pátek od 9.00 do 16.30 hod.), kde bude BILLA karta zablokována. Požádá-li o to, je mu na prodejně BILLA vystavena BILLA karta nová. Na tuto novou BILLA kartu mohou být převedeny nevyčerpané body, pokud o to člen klubu požádá na lince 800 153 976. O převod je možné požádat nejdřív 24 hodin po prvním nákupu s novou dočasnou kartou. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití BILLA karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výlučně člen klubu.

7. Člen klubu se zavazuje informovat společnost BILLA o změně údajů vyplněných v přihlášce.

8. Společnost BILLA je oprávněna ukončit členství člena v klubu, jestliže jeho BILLA karta nebyla použita po dobu jednoho roku. Tím není dotčeno právo člena klubu přihlásit se k členství v klubu opakovaně.

9. Za každý nákup v kterékoliv prodejně BILLA v hodnotě nejméně 50 Kč, při jehož placení předloží člen klubu BILLA kartu, budou na tuto BILLA kartu připsány body tak, že za prvních 50 Kč hodnoty nákupu bude připsán 1 bod a za každých dalších

10 Kč hodnoty nákupu opět vždy 1 bod. 10. Body Clubu jsou platné po dobu 12 měsíců od jejich připsání na členské konto. Nevyčerpané body, které nebyly užity v době své platnosti, propadají.

11. Člen klubu podpisem přihlášky uděluje společnosti BILLA po dobu trvání svého členství v klubu souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce a údajů souvisejících s členstvím v klubu pro interní, marketingové a propagační účely společnosti BILLA, případně společností v rámci koncernu BILLA, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Člen klubu zejména výslovně souhlasí s tím, aby společnost BILLA ukládala jeho osobní údaje uvedené na přihlášce do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s členstvím v klubu, především údaje o frekvenci nákupů, jejich množství, složení a údaje o čerpání výhod Clubu. Tyto údaje pak mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány v rámci celoevropské databáze koncernu BILLA, a to buď společností BILLA, nebo zpracovatelem jí určeným. Udělení souhlasu je dobrovolné, je však podmínkou pro členství v klubu. Tento souhlas může být kdykoli odvolán společně se zánikem členství v klubu. Podrobné a aktuální informace o všech zpracovatelích a společnostech, které mají přístup k osobním údajům člena klubu z důvodu dosažení výše uvedených účelů zpracování, jsou k dispozici na www.billa.cz nebo na vyžádání na lince 800 153 976. Po dobu členství v klubu má člen klubu právo přístupu ke svým osobním údajům dle ustanovení § 12 zákona o ochraně osobních údajů a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů (tj. právo žádat společnost BILLA o vysvětlení, právo žádat společnost BILLA o odstranění závadného stavu, právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů).

12. Aktuální znění podmínek členství v klubu je dostupné na www.billa.cz nebo na vyžádání v každé prodejně BILLA.

Tyto podmínky členství jsou účinné od 27. 7. 2006.

Zpracovatelé pro marketingové účely:
MarketUP s. r. o.
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r. o.
PhDr. Furat Rahnam, Ph.D.
Datendruck IT-solutions GmbH