Hlavní obsah

Poučení o ochraně osobních údajů

Společnost BILLA přičítá mimořádnou důležitost soukromí a ochraně osobních údajů a souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje, které nám budou předány, budou zpracovány přísně důvěrným způsobem a v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu s tímto Poučením o ochraně osobních údajů a pouze pro účely náborového procesu. Máte-li jakékoliv otázky či návrhy týkající se ochrany osobních údajů a/nebo našeho náborového procesu, prosím kontaktujte nás: osobniudaje@billa.cz

§ 1 Správce a rozsah


Správcem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení“) a dalších národních právních předpisů na ochranu osobních údajů a dalších směrnic na ochranu osobních údajů je:

BILLA, spol. s r.o.
IČ: 006 85 976
Sídlo: Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ: 251 01
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 61519
Telefonní číslo: 800 153 976
E-mail: info@billa.cz
Webové stránky: www.billa.cz

§ 2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Externím pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je:
Dr. Karsten Kinast, LL. M. – advokát (Německo) E-mail: gdpr@billa.cz
email: gdpr@billa.cz

§ 3 Co jsou osobní údaje


Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. To zahrnuje informace jako Vaše jméno, věk, adresu, telefonní číslo, datum narození, e-mailovou adresu, IP adresu nebo chování uživatele. Informace, které nemůžeme (nebo pouze s nepřiměřeným úsilím) přiřadit k Vaší osobě, např. v důsledku anonymizace informací, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (např. shromažďování, vyhledání, užití, uložení či přenos) vždy vyžaduje právní důvod nebo Váš souhlas.

§ 4 Obecné otázky zpracování osobních údajů


a) Rozsah a účel zpracování

Uvedením Vašich osobních údajů nám dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k účinnému a správnému provedení náborového procesu. Své svolení můžete odvolat kdykoliv, což však bude znamenat, že nebudeme moci dále uvažovat o Vaší přihlášce. Pokud se přihlašujete na konkrétní pozici, Vaše osobní údaje budou zpřístupněny personálnímu oddělení a pověřenému pracovníkovi oddělení, pro které probíhá výběrové řízení. Pokud jste zaslali obecnou přihlášku, Vaše osobní údaje budou zpřístupněny personálnímu oddělení a kompetentnímu oddělení, jehož aktuální volná pracovní místa korespondují s Vaším kvalifikačním profilem. Pokud Vás Vaše přihláška nekvalifikuje na konkrétní pozici, pro kterou byla podána, můžeme se snažit přiřadit Váš profil k dalším vhodným pracovním pozicím v rámci společnosti BILLA, případně REWE Group. Vaše osobní údaje uvedené v přihlášce nebudou předány společnostem mimo REWE Group.

b) Právní důvod

Čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení slouží jako právní důvod pro zpracování osobních údajů. Zpracování uvedených osobních údajů je nezbytné pro poskytování našich služeb, a proto slouží k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti. Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení souhlas udělený subjektem údajů může být také právním důvodem. Žádáme Vás o udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.

Jestliže jste nám udělil/a následující souhlas, použijeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám nabídli jiné zaměstnání:
  • Uděluji rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání vedené společností BILLA a jejich využitím v rámci výběrových řízení na relevantní pozice jak u společnosti BILLA, tak případně v rámci REWE Group, a to po dobu 12 měsíců od skončení výběrového řízení na pozici, na kterou jsem se v rámci výběrového řízení hlásil nebo od doručení mých osobních údajů, pokud tyto osobní údaje nebyly zaslány v souvislosti s konkrétním výběrovým řízením.

Vaše osobní údaje budou uloženy 12 měsíců. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány, pokud nebude existovat jiný právní důvod pro jejich uchování. V takovém případě budou Vaše osobní údaje blokovány. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv e-mailem na osobniudaje@billa.cz.


c) Vymazání dat a doba ukládání dat

Vaše osobní údaje vymažeme nejpozději za 12 měsíců od uplynutí doby uvedené pod písm. b) shora. Máte však vyhrazeno právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů kdykoliv před koncem dvanáctiměsíční lhůty.

§ 5 Předání osobních údajů třetím osobám


V některých zemích může REWE Group užívat podpory třetích osob při nakládání s osobními údaji.

V takovém případě BILLA zajistí, aby osobní údaje byly užity pouze pro účely procesu zpracování Vaší přihlášky a v souladu s použitelnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. BILLA přijme veškeré přiměřené kroky k ochraně Vašich osobních údajů a zabránění neoprávněného přístupu.

§ 6 Vaše práva jakožto subjektů údajů


Jestliže jsou zpracovány Vaše osobní údaje, jste v intencích obecného nařízení subjektem údajů a máte následující práva:
  • Podle čl. 15 obecného nařízení můžete požadovat informaci o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Konkrétně můžete obdržet informaci o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uchování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku, existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji Vašich osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás, o předání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a pokud to přichází v úvahu, smysluplnou informaci týkající se použitého postupu.
  • Podle čl. 16 obecného nařízení můžete okamžitě požadovat opravu nesprávného osobního údaje nebo doplnění Vašich osobních údajů, které uchováváme.
  • Podle čl. 17 obecného nařízení můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které uchováváme, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, pro účely veřejného zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Podle čl. 18 obecného nařízení můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je nezákonné, pokud již osobní údaje nepotřebujeme a Vy odmítáte jejich výmaz, protože potřebujete určit, vykonat nebo obhájit právní nároky. Právo podle čl. 18 obecného nařízení máte také, pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování podle čl. 21 obecného nařízení.
  • Podle čl. 20 obecného nařízení můžete požadovat předložení osobních údajů, které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požadovat, aby byly předány jiné odpovědné osobě.
  • Podle čl. 7 odst. 3 obecného nařízení můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas. Důsledkem toho bude, že v budoucnosti nebudeme nadále oprávněni pokračovat ve zpracovávání osobních údajů na základě tohoto souhlasu.
  • Podle čl. 77 obecného nařízení máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete kontaktovat dozorový úřad Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

§ 7 Právo vznést námitku


Pokud jsou právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů oprávněné zájmy dle čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) obecného nařízení, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 obecného nařízení, za předpokladu, že jsou dány důvody týkající se Vaší konkrétní situace.

§ 8 Bezpečnost osobních údajů a bezpečnostních opatření


Zavazujeme se chránit Vaše soukromí a nakládat s Vašimi osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich osobních údajů, které uchováváme, přijímáme rozsáhlá technická a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technologickému pokroku. Rádi bychom však upozornili, že kvůli struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany osobních údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržovány ostatními osobami či institucemi, za které nejsme odpovědni. Konkrétně nešifrované osobní údaje – např. pokud jsou zasílány prostřednictvím e-mailu – mohou být přečteny třetími stranami. Na to nemáme technický vliv. Je odpovědností uživatele chránit jím poskytované osobní údaje proti zneužití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným způsobem.


Červenec 2021