1. home
 2. Podmínky členství v BILLA Bonus clubu

Podmínky členství v BILLA Bonus clubu

Informace o změně pravidel Podmínek členství v BILLA Bonus clubu od 4.10. 20231. Co je BILLA Bonus club


BILLA Bonus club (dále jen “klub”) je spotřebitelským programem, který probíhá na území České republiky v prodejnách BILLA (jejich přehled najdete na www.billa.cz/prodejny).


Jako člen klubu získáte kartu klubu (dále jen “BILLA karta”), která Vás opravňuje k čerpání výhod, např. 10% narozeninové slevy, akčních cen pro členy klubu atd. Při předložení BILLA karty při nákupu v BILLA nebudou od 4.10.2023 načítány BILLA Bonus body na členská konta. Základní schéma získání bodů je do 3.10.2023 včetně: za každých 50 Kč, zaplacených za nákup v libovolné prodejně BILLA, získáte 1 bod.


Pravidelně vyhodnocujeme statistiky oblíbenosti nakupovaných produktů a na základě toho přinášíme členům konkrétní výhody. Výhody klubu průběžně měníme, aby pro Vás zůstaly atraktivní. Veškerá aktuální nabídka může být časově omezená, limitována počtem nebo do výše aktuálních zásob konkrétní prodejny.


Podrobná pravidla čerpání a směny bodů, další nabídky a speciální akce, umožňující získání bodů navíc apod., najdete vždy na webu www.billa.cz/bonus-club (dále jen web BILLA) nebo v mobilní aplikaci BILLA Bonus club (dále jen aplikace), kde jsou pravidelně aktualizovány.


Body nasbírané do 3.10.2023 včetně jsou platné do 31.12.2023 a k tomuto datu expirují. Aktuální počet získaných bodů můžete vidět po přihlášení v uživatelské sekci klubu (článek 5), na účtence či na vyžádání na infolince (článek 8).

2. Jak se stát členem klubu


Pro členství v klubu se stačí řádně registrovat a souhlasit s těmito Podmínkami klubu. Stačí, že jste fyzickou osobou, firmy členem klubu bohužel být nemohou. Členem se může stát pouze osoba starší 15 let.


Když podáte žádost o registraci, musíme zpracovat Vaše osobní údaje (více v článku 6).Členství je zřízeno na dobu existence klubu, tj. na dobu neurčitou. Každý člen se smí registrovat jen jednou. Členství můžete kdykoliv ukončit, stejně tak BILLA může kdykoliv klub zrušit. Zrušení členství ze strany člena a BILLA je upraveno v článku 7 těchto podmínek.


Zrušením členství dojde k ukončení zpracování a smazání osobních údajů dle článku 5 těchto podmínek.

3. Komunikace s členy klubu a poskytování výhod


Pokud jste k tomu udělili výslovný souhlas, budeme Vás jako člena informovat o novinkách, výhodách, akcích a akčních produktech, dostupných pro členy klubu. Příjem novinek probíhá formou: e-mailem, SMS, telefonicky a prostřednictvím pošty, na údaje, které jste uvedli při registraci nebo při aktualizaci svých údajů. Jako člen můžete příjem těchto novinek kdykoliv ukončit, a to:

 • využitím odkazu v každé zprávě pro elektronická obchodní sdělení,
 • zrušením odběru v uživatelské sekci klubu, nebo
 • odvoláním souhlasu na kontaktní údaje (článek 8).


Jako člen máte vždy právo podat námitky proti provádění profilování včetně segmentace a/nebo provádění přímého marketingu, a to na kontaktních údajích dle článku 8). 

4. BILLA karta


BILLA karta obsahuje číslo zákazníka a EAN kód karty. Získáte ji po registraci následujícím způsobem:

 • V případě registrace na webu BILLA nebo pomocí aplikace BILLA Czech získáte elektronickou verzi karty, kterou můžete okamžitě začít využívat. Fyzická karta, která je kopií karty elektronické, Vám bude na vyžádání doručena poštou v co nejkratším možném termínu (maximálně však za 7 týdnů).
 • V případě registrace pomocí formuláře v prodejně BILLA získáte fyzickou kartu, kterou můžete okamžitě začít využívat.
 • Vzhledem k tomu, že se od 4.10.2023 mění znění pravidel Podmínek BILLA Bonus clubu, preferujeme registraci digitální cestou za pomoci QR kódu v tomto dokumentu.BILLA kartu jste povinni opatrovat. Pokud ji ztratíte, někdo Vám ji odcizí nebo se prostě jen poškodí, dejte nám vědět na některý z kontaktních údajů (článek 8). My ji zablokujeme a Vám vytvoříme novou, na kterou převedeme Vaše původní nasbírané body. BILLA nenese zodpovědnost, pokud někdo Vaši BILLA kartu zneužije.

5. Uživatelská sekce klubu


Po registraci v klubu máte přístup do uživatelské sekce (dále jen „uživatelská sekce klubu“) na webu BILLA a v aplikaci. Pro získání přístupu je nutné ověřit Vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Bez tohoto ověření není možné se do uživatelské sekce klubu přihlásit.


Po přihlášení máte mj. následující možnosti:

 • Zkontrolovat si počet nasbíraných bodů
 • Zobrazit si svou elektronickou verzi BILLA karty
 • Zobrazit obecné nebo personalizované slevové kupony
 • Aktualizovat své osobní údaje
 • Objednat fyzickou kartu, pokud ji ještě nemáte
 • Změnit své nastavení komunikace (preferované kanály, odebrání souhlasu atp.)
 • Zobrazit si aktuální výhody a nabídky pro členy klubu
 • Prohlédnout si Gusto magazín online

6. Prohlášení o ochraně osobních údajů


Jako člen klubu bez výhrad souhlasíte s těmito podmínkami. Podmínky se mohou změnit, v takovém případě Vás o změnách informujeme na prodejnách a emailem. Aktuální znění podmínek najdete na webu BILLA pod odkazem www.billa.cz/podminky-clenstvi nebo na vyžádání v prodejnách.


Jako Provozovatel klubu zpracováváme Vaše osobní údaje dle tohoto článku. Správcem osobních údajů je BILLA.


Kontakty na BILLA jsou uvedeny v těchto podmínkách, v článku 8.


Registrací do klubu je zájemce o členství informován o zpracování osobních údajů dle těchto podmínek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Registrace do klubu a vznik členství není možné bez zpracování osobních údajů. Navíc může být zcela dobrovolně udělen souhlas k zasílání newsletteru (viz informace dále).


Při změně osobních údajů jste povinni je aktualizovat, a to buď prostřednictvím tištěného formuláře na prodejně, využitím některého z kontaktů (článek 8) nebo v uživatelské sekci klubu.


Účelem zpracování osobních údajů je vedení klubu, tedy zajištění souboru funkcí dle těchto podmínek, zejména: zajištění uživatelské sekce, zasílání provozních zpráv a v případě udělení souhlasu také novinek, zajištění čerpání bodů a výhod a jejich kontrola a zajištění dalších akcí a aktivit s klubem propojených a na klub navazujících. Přizpůsobení obsahu a zpráv na míru je činěno segmentací a profilováním, a to dle provedených nákupů, vyjádřených preferencí člena a rovněž dle účasti na jednotlivých výhodách a akcích, pro zajištění co nejvyšší relevance využití komunikačních kanálů také dle čtenosti/využití zpráv. Profilování probíhá tak, že na základě předchozích nákupů Vám zasíláme, dle našeho hodnocení vhodné informace pro další nákupy, například: Pokud u nás zakoupíte zboží ze sekce vín, můžeme Vám nabídnout akce týkající se sýrů a pochutin k vínu. Pokud budou podány námitky proti profilování, bude neprodleně ukončeno.


Pokud je udělen dobrovolný souhlas k zasíláním newsletteru, pak je účelem zpracování osobních údajů také zajištění zasílání novinek je zajištění všech informací poskytovaných členům dle těchto podmínek a způsobem dle těchto podmínek. Právním základem zpracování je u vedení klubu/BILLA karty plnění smlouvy a u odběru novinek souhlas. V případě, že bude udělen souhlas pro zasílání newsletteru, bude využito profilování včetně segmentace pro volbu vhodných novinek a přizpůsobení obsahu a také kanálu na míru pro každého člena. Profilováním se rozumí přiřazování člena do vhodných skupiny pro odběr informací o produktech vybraných na základě předchozích nákupů. Segmentací se rozumí zasílání informací dle jednoduchých kritérií podle předchozích nákupů. Například člen, který zakoupí výrobek z jednoho oddělení, bude dostávat nabídky jiných výrobků z totožného oddělení.


Příjemci údajů: údaje nejsou předávány třetím osobám vyjma dodavatelů v podobě zpracovatelů.Aktuální seznam zpracovatelů je k dispozici na webu na adrese:

www.billa.cz/ochrana-osobnich-udaju


Oprávněné zájmy BILLA: Člen má právo na námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu.

Doba zpracování: údaje jsou uchovány po dobu existence členství a u odběru novinek po dobu trvání souhlasu.

Kategorie dotčených údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři (jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa, telefon, e-mail), datum registrace do klubu, datum a čas registrace do uživatelské sekce klubu, čerpané a využité body, odměny, výhody, historie nákupů (prodejna, datum a čas, hodnota nákupu), komunikace a další předané údaje členem. Při odsouhlasení zasílání novinek jsou tyto údaje rovněž využívány k tomuto účelu způsobem popsaným výše.

Práva: člen má právo požadovat od BILLA přístup k osobním údajům týkajícím se člena (subjektu údajů), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Člen má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Člen má právo kdykoliv ukončit zpracování osobních údajů pro vedení členství v klubu/uživatelské sekce klubu/BILLA karty, a to podáním žádosti o ukončení členství dle těchto podmínek.

Člen má právo kdykoliv ukončit zpracování osobních údajů pro zasílání novinek, a to podáním žádosti dle těchto podmínek a/nebo podáním námitek proti provádění přímého marketingu.

Veškeré stížnosti, žádosti, uplatnění práv či jiné požadavky můžete směřovat na kontakty uvedené v článku 8, případně na určeného pověřence pro ochranu osobních údajů.


Pověřence společnosti BILLA lze kontaktovat na adrese:

Dr. Karsten Kinast
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
Telefon: +49 (0)221 – 222 183 – 0
email: gdpr@billa.cz


Podrobné informace o zpracování osobních údajů včetně informací o zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů BILLA a včetně podrobného vysvětlení práv jsou dostupné v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ dostupném na:

www.billa.cz/ochrana-osobnich-udaju

7. Ukončení členství v klubu


Pokud si již nepřejete být součástí klubu, můžete členství ukončit v uživatelské sekci klubu, případně na některé z prodejen BILLA nebo na kontaktech klubu (článek 8). V případě ukončení členství v klubu jste povinni zničit svou BILLA kartu (ideálně např. přestřižením v místě EAN kódu).


Členství můžeme i jednostranně ukončit ze strany BILLA, a to v případě, že:

 • jste uvedl(a) v přihlášce nebo ve svém profilu uvádíte nesprávné nebo nepravdivé údaje,
 • se registrujete do klubu vícekrát, abyste získali více výhod,
 • zneužijete klub jiným nekalým způsobem či se dopustíte jednání v rozporu s oprávněnými zájmy BILLA,
 • porušíte některé z těchto podmínek, zejména, nikoliv však výlučně porušíte ustanovení článku 9 těchto podmínek,
 • aktivně nevyužíváte BILLA kartu déle než 36 měsíců.


O ukončení členství v klubu jsou členové vždy informováni některým z komunikačních kanálů (zejména email).


Členství v klubu je nepřevoditelné a nemůže být předmětem dědického práva.

8. Provoz klubu a kontaktní údaje


Klub je provozován společností BILLA, spol. s r.o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 00685976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 61519 (výše jen „BILLA“).


V případě potřeby nás můžete kontaktovat zde:                    

9. Další podmínky klubu a společná ustanovení


Účelem těchto Podmínek členství v BILLA Bonus clubu (výše a dále jen „podmínky“) je úplná a jasná úprava pravidel členství v klubu. Aktuální znění podmínek je dostupné také na webu BILLA.

Tyto podmínky jsou hlavním dokumentem upravujícím závazně členství v klubu. V případě rozporu ustanovení těchto podmínek a jakéhokoliv jiného dokumentu mají přednost vždy tyto podmínky.

Registrací se každý zájemce o členství (člen) zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Člen je povinen dodržovat pravidla klubu vyjádřená v těchto podmínkách a souvisejících dokumentech, stejně jako podmínky uvedené v na ně navazujících aktech BILLA.

Jakékoliv projevy, jednání atp. člena v souvislosti s jeho členstvím v klubu nesmí svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití, dobré mravy nebo obecně závazné právními předpisy, ani obsahovat náboženský či politický podtext. Současně tyto nesmí mít vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení.

Člen je povinen chránit přístupové údaje ke svému účtu v uživatelské sekci klubu, nesdělovat je a ani jinak nezpřístupňovat třetím osobám.

Člen je povinen jednat tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho členstvím v klubu (vč. jeho projevů a jakýchkoliv jednání) k porušení práv třetích osob (zejména práv autorských, licenčních apod.).

Člen není oprávněn, jakkoliv dále šířit obsah webových stránek klubu a/nebo díla/části děl přístupná na webu BILLA, v uživatelské sekci, komunikačních kanálech, reklamních materiálech a v médiích.

BILLA není odpovědná za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

Za člena se v případě pochybností považuje osoba, která BILLA prokáže, že oprávněně disponuje e-mailovou adresou/poštovní adresou uvedenou v registraci.

Účast na jednotlivých programech, soutěžích a výhodách klubu, ani odměny z uvedeného plynoucí není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. BILLA je oprávněna omezit možnost účasti členů klubu na jednotlivých aktivitách, akcích, výhodách atp.

BILLA si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se členství v klubu podle vlastního uvážení.

BILLA si vyhrazuje právo vyloučit z BILLA klubu členy, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného či nekalého jednání ve vztahu k BILLA, produktům, partnerům a klubu (vč. jeho jednotlivých a navazujících akcích) a jeho členům atp., a to i prostřednictvím třetích osob.

BILLA si vyhrazuje právo měnit a upravovat tyto podmínky, stejně jako právo klub zcela zrušit, a to vše i bez uvedení důvodu. BILLA je také oprávněna tento klub přeměnit na klub jiný, když přeměna je účinná oznámením. Člen je oprávněn se změnou či s přeměnou nesouhlasit a ukončit své členství způsobem dle těchto podmínek.

Všechny případné změny v těchto podmínkách budou zveřejněny na webu BILLA.


V Praze dne 27.9.2023