1. home
  2. Sváteční odměna za vaši věrnost - pravidla

Pravidla spotřebitelské akce „SVÁTEČNÍ ODMĚNA ZA VAŠI VĚRNOST “ 

(dále i jen „pravidla“)


I. Organizátor, místo a doba trvání spotřebitelské akce


1.1 Spotřebitelská akce s názvem „SVÁTEČNÍ ODMĚNA ZA VAŠI VĚRNOST“ (dále také i jen „spotřebitelská akce“ nebo “akce“) je organizovaná a pořádaná obchodní společností BILLA, spol. S r.o., se sídlem Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 00685976, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61519 (dále i jen „organizátor“).


1.2 Akce probíhá na území České republiky („místo konání akce“) výhradně prostřednictvím jednotlivých kamenných prodejen BILLA, jejichž seznam je dostupný zde https://www.billa.cz/prodejny („prodejny BILLA“)

1.3 Spotřebitelská akce probíhá na všech prodejnách BILLA ode dne 29.11. 2023 do 3.1. 2024 včetně nebo do vyčerpání zásob, a to výhradně v prodejní době jednotlivých prodejen BILLA (dále jen „doba konání akce“).


1.4 Spotřebitelská akce je určena fyzickým osobám – zákazníkům prodejen BILLA (dále jen „zákazník“). Osoba mladší 15 let se může akce účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, a to v souladu s § 32 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“). Tento souhlas je zákazník mladší 15 let povinen kdykoliv písemně doložit na výzvu organizátora. Organizátor je oprávněn daného účastníka z akce vyloučit, pokud nebude souhlas zákonného zástupce doložen; případný nárok takového účastníka na slevu tímto okamžikem bez náhrady zaniká.II. Pravidla spotřebitelské akce


2.1 Spotřebitelská akce bude probíhat takto: 


  • a) V době konání spotřebitelské akce na jednotlivých prodejnách BILLA na území České republiky, uskuteční zákazník na pokladně s obsluhou nákup zboží v celkové minimální hodnotě 1800,- Kč (včetně DPH) – na jeden nákup, resp. na jeden daňový doklad a zároveň při nákupu použije členskou kartu BILLA Bonus Club (dále jen „nákup“), získá tak nárok na 1 kus/ setu příborů Banso vogue ZDARMA. Podmínkou pro získání slevy je vždy předložení BILLA Bonus Club karty.


  • b) Za jeden nákup je možné při splnění podmínek této spotřebitelské akce získat maximálně 1 kus/ setu příborů Banso vogue, bez ohledu na to, kolikrát hodnota nákupu překročila částku 1800,-Kč vč. DPH.


  •  c) Do hodnoty nákupu se nezapočítají dárkové poukázky a vratné obaly


  • d) V případě, že zákazník v době konání spotřebitelské akce uskuteční svůj nákup na samoobslužné pokladně ( SCO )a splní všechny uvedené podmínky této spotřebitelské akce (tedy tento zákazník uskuteční nákup v minimální hodnotě 1800,-Kč za současného použití členské karty BILLA Bonus Clubu) a před dokončením nákupu požádá o asistenci obsluhy , tak obdrží 1 kus/ setu příborů Banso vogue. Obsluha set příborů Banso vogue předá zákazníkovi bezprostředně po zaplacení nákupu. Pozdější získání, ani následné vznesení nároku na vydání není možné.III. Všeobecná a závěrečná ustanovení


3.1 Účastí v akci projevuje každý zákazník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.


3.2 V případě této akce nedochází ke zpracování osobních údajů.


3.3 Organizátor si vyhrazuje právo z důležitých provozních či obdobných důvodů jednostranně upravit, doplnit či jinak změnit tato pravidla spotřebitelské akce, a to i po dobu jejího trvání tzn. do 3.1. 2024, na prodejnách Billa. Organizátor akce je oprávněn spotřebitelskou akci bez náhrady kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu, je však povinen zrušení spotřebitelské akce oznámit alespoň oznámením na internetových stránkách www.billa.cz .


3.4 Samotné vydávání setu příborů Vogue banso zákazníkům ve spotřebitelské akci nepředstavuje ze strany organizátora žádný návrh na uzavření smlouvy.


3.5 Tento dokument představuje úplná pravidla spotřebitelské akce. Základní informace o spotřebitelské akci mohou být ve zkrácené podobě uvedeny též na souvisejících propagačních materiálech organizátora. V případě rozporu mezi těmito pravidly spotřebitelské akce a informacemi uvedenými v propagačních či souvisejících materiálech určených zákazníkům platí znění těchto úplných Pravidel.


3.6 Organizátor akce není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou by případně účastník svojí účastí v této spotřebitelské akci nebo prostřednictvím získaného setu příborů mohl utrpět.


 3.7 Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s akcí je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, 3 internetové stránky: www.coi.cz.


3.8 Tato pravidla spotřebitelské akce jsou k dispozici všem zákazníkům na internetových stránkách www.billa.cz nejméně po dobu trvání spotřebitelské akce. K nahlédnutí jsou tato Pravidla uložena po dobu trvání spotřebitelské akce též na jednotlivých provozovnách organizátora v České republice.V Modleticích dne 9.11. 2023